Συνειδητοποίηση του Σύμπαντος (Universe Awareness)


Η Συνειδητοποίηση του Σύμπαντος (Universe Awareness ή UNAWE) είναι μια διεθνής δράση που προτίθεται να εμπνεύσει τα νεαρά μειονεκτικά παιδιά με την ομορφιά και το μεγαλείο του Σύμπαντος. Το πρόγραμμα UNAWE κάνει δυνατή την ανταλλαγή ιδεών και υλικών σε όλο τον κόσμο μέσα από δίκτυα και διεπιστημονικά εργαστήρια. Η Συνειδητοποίηση του Σύμπαντος είναι φαντασία, διέγερση και χαρά στο Σύμπαν για τους πολύ νέους.

Πρόεδρος: Carolina ?dman - odman@strw.leidenuniv.nl

http://www.unawe.org/