Αστρονομία και Παγκόσμια Κληρονομιά (Astronomy and World Heritage)


Η UNESCO και η Διεθνής Αστρονομική Ένωση εργάζονται από κοινού για να εφαρμόσουν μια συνεργασία στην έρευνα και την εκπαίδευση ως τμήμα του προγράμματος της UNESCO “Astronomy and World Heritage”. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό στην αναγνώριση και προώθηση των επιτευγμάτων της επιστήμης με την ονομασία αρχιτεκτονικών ιδιοκτησιών, περιοχών ή μορφών τοπίων που σχετίζονται με τις παρατηρήσεις του ουρανού στη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπινου γένους ή που σχετίζονται με την αστρονομία με κάποιο άλλο τρόπο.

Συντονιστής για τις επαφές: Anna Sidorenko – Dulom a.sidorenko@unesco.org

http://whc.unesco.org/en/activities/19