Αναπτύσσοντας την Αστρονομία σε όλο τον Κόσμο (Developing Astronomy Globally)


Είναι ένα θεμελιώδες πρόγραμμα που απαντά στην αναγνώριση ότι η αστρονομία πρέπει να αναπτυχθεί τόσο επαγγελματικά (στα πανεπιστήμια και στην έρευνα), όσο και εκλαϊκευτικά (επικοινωνία, πολυμέσα, ερασιτεχνικές οργανώσεις) και εκπαιδευτικά (στα σχολεία) σε διάφορες χώρες που δεν έχουν ακόμα ισχυρές αστρονομικές κοινότητες.

Η εφαρμογή θα πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη σε κάθε ένα από τα τρία αυτά επίπεδα που αναφέραμε. Το πρόγραμμα αυτό θα εστιάζεται σε αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και σε περιοχές των αναπτυγμένων χωρών που καθυστερούν.

Πρόεδρος : Kevin Govender - kg@saao.ac.za

http://www.developingastronomy.org/